Directors Shareholdings

Email This Print This TH
รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนที่ชำระเเล้ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ เเละผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เเละผู้ที่มีความสัมพันธ์
1.1 นาย ธีรธัช โปษยานนท์   1,177,000 0.54
1.2 นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร   6,049,999 2.75
1.3 นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล   7,524,500 3.42
1.4 น.ส. สุนิสา รัตนเนนย์   5,500,000 2.50
1.5 นาย ธีระพร วีระถาวร (2)   242,000 0.11
  - นาย ธีระพร วีระถาวร (บุคคล/นิติบุคคลเดียกัน)   220,000 0.10
  - นาง ก่อสุข วีระถาวร (คู่สมรส)   22,000 0.01
1.6 นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์   10,340,000 4.70
1.7 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (3)   79,534,340 36.15
  - นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์   76,784,340 34.90
  - น.ส. ขิม พิเศษสิทธิ์ (บุตร)   1,375,000 0.62
  - นาย วงศกร พิเศษสิทธิ์ (บุตร)   1,375,000 0.62
รวม 10 110,367,839 50.17
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.1 KINGSMEN CREATIVES LTD.   22,000,000 10.00
รวม 1 22,000,000 10.00
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
รวม 0    
รวมทั้งสิ้น 11 132,367,839 60.17